•  +48 22 440-74-00
 •  sekretariat@smwola.com.pl
 •  01-466 Warszawa, Powstańców Śląskich 104 lok. 227

ZAPRASZA DO PRZETARGU

na wybór wykonawcy inwestycji: GÓRCZEWSKA i KONARSKIEGO w Warszawie

ZAKRES:

 1. budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami w parterze, garażem podziemnym oraz w parterze budynku, wjazdami i niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach 99/2, 99/1, 96, 122/22 (dawna122/17), 58/14 obręb 6-11-04 przy ul. Górczewskiej (ul. Budy) w Warszawie (jednostka ewidencyjna 146502_8 Dzielnica Bemowo), zgodnie z decyzjami: nr 168/2015 z dnia 28.07.2015 r. o pozwoleniu na budowę i zamienną nr 86/2019 z dnia 03.07.2019 r.;
 2. budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami, garażem podziemnym, miejscami postojowymi na działce nr ew. 123 obręb 6-11-04, wraz z infrastrukturą techniczną (wjazdami) na działkach nr ew. 12/18, 122/22, 125/2 z obrębu 6-11-04, zgodnie z decyzją nr 330/BEM/2015 z dnia 27.08.2015 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę;
 3. przebudowa sieci wodociągowej, sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia wraz z instalacją oświetlenia zewnętrznego na działkach nr ew. 41/5, 41/9, 41/10, obręb 6-11-06 oraz na działkach nr ew. 122/2-4, 122/18, 122/22, 123, 125/1, 125/2, 99/2, 129 obręb 6-11-04 w rejonie ul. Konarskiego i ul. Budy w Warszawie (jednostka ewidencyjna 146502_8 Dzielnica Bemowo) zgodnie z decyzją nr 247/2014 z dnia 17.12.2014 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę;

ODBIÓR MATERIAŁÓW OFERTOWYCH - pod warunkiem wniesienia opłaty:

 1. Miejsce: Sekretariat Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej WOLA

     Warszawa, ul. Powstańców  Śląskich 104 lok. 227 pok. 25; tel. 022 440 74 09

 1. Termin odbioru: do dnia 02.03.2020r.
 2. Opłata nie podlegającą zwrotowi w wysokości 2 500,00 zł winna być wpłacona na konto w PKO BP SA VII Oddział w Warszawie  nr 43 1020 1156 0000 7002 0006 6175 przed odbiorem dokumentacji.
 3. W ramach powyższej opłaty, po okazaniu dowodu wpłaty, uczestnicy otrzymują: specyfikację, projekt umowy, projekty budowlano – wykonawcze w wersji elektronicznej w formacie PDF.

SKŁADANIE OFERT:

 1. Miejsce: Sekretariat Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej WOLA

     Warszawa, ul. Powstańców  Śląskich 104 lok. 227 pok. 25;

 1. Termin składania: do dnia 28.04.2020 r. do godz. 16ºº;
 2. Sposób składania oferty opisany jest w specyfikacji.

OTWARCIE OFRT:

 1. Miejsce: Sala konferencyjna Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej WOLA Warszawa, Powstańców Śląskich 104 lok. 227.
 2. Termin: 29.04.2020 r. godzina 12ºº.

WARUNKI UCZESTNICTWA: Rozpatrzenie oferty uwarunkowane jest wniesieniem wadium w wysokości  1 500 000,00  zł. Wadium podlega zwrotowi w wysokości nominalnej w przypadku nie wybrania oferty, w terminie 28 dni od dnia otwarcia ofert, w przypadku wybrania oferty 7 dni po podpisaniu umowy. Wadium (wyłącznie w pieniądzu) należy wpłacić na konto SM WOLA w PKO BP SA VII O / W-wa nr 43 1020 1156 0000 7002 0006 6175.

Czas związania ofertą z Zamawiającym – 60 dni od dnia otwarcia ofert;

UWAGI:

SM WOLA przysługuje prawo podjęcia rokowań z wybranymi oferentami.

SM Wola zastrzega sobie prawo do unieważnienia  przetargu bez podania przyczyny.

Oferentom nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu unieważnienia przetargu.