•  +48 22 440-74-00
  •  sekretariat@smwola.com.pl
  •  01-466 Warszawa, Powstańców Śląskich 104 lok. 227

lodowisko zbiorcze

plakat

Szanowni Państwo!

W roku 2018 Spółdzielnia Mieszkaniowa WOLA obchodzi 40-lecie swojej działalności. 

W związku z powyższym Administracja Osiedla GÓRCE organizuje wystawę o historii naszego Osiedla.

Dlatego też zwracamy się z gorącą prośbą  do wszystkich mieszkańców o archiwalne zdjęcia osiedla z lat siedemdziesiątych, osiemdziesiątych i początku lat dziewięćdziesiątych.

Jeżeli posiadacie Państwo takie zdjęcia i jesteście chętni by zostały umieszczone  na wystawie,

to prosimy o dostarczanie fotografii do biura Administracji przy ul. Łagowskiej 3  do dnia 30 marca 2018r.

 

        Administracja Osiedla GÓRCE SM WOLA informuje, że zgodnie z Ustawą  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, poz. 741 z 21.08.1997r. ze zmianami) osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekroczył 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej za 2017r. tj. kwoty 2135,76 zł, oraz osoby którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mogą ubiegać się o zniżkę w opłatach z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej.

      Wobec powyższego osoby spełniające w/w warunki proszone są o zgłaszanie się z dowodem osobistym oraz zaświadczeniem o osiągniętych dochodach za rok 2017 (wg pouczenia) do siedziby ADM ul. Łagowska 3 do Biura Obsługi Klienta w godz.: pon.-czw.–08.00-18.00,wt.,śr.pt.– 08.00-16.00  do dnia 26.02.2018r. - celem złożenia wniosku.

      Wnioski będą podstawą do wystąpienia o przyznanie zniżki z tytułu użytkowania nieruchomości gruntowej.

       Po upływie wyznaczonego terminu wnioski nie będą honorowane!

Mieszkańcy posiadający prawo odrębnej własności lokalu składają wnioski bezpośrednio do Urzędu Dzielnicy Bemowo ul. Powstańców Śląskich 70.

 

POUCZENIE

Bonifikata przysługuje, jeżeli dochód miesięczny brutto, na jednego członka gospodarstwa domowego, nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona.

Przez gospodarstwo domowe należy rozumieć zespół osób mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się lub osobę samotną utrzymującą się samodzielnie, która nie łączy swoich dochodów z dochodami innych osób.

Do dochodu zalicza się m.in.:

dochody z tytułu stosunku pracy, działalności gospodarczej, umów zlecenia lub o dzieło, emerytur lub rent, stypendiów, alimentów, z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz inne stanowiące dochód

Do wniosku o bonifikatę należy dołączyć:

  • przez pracujących zawodowo: zaświadczenie o dochodach, za rok poprzedzający rok, w którym składany jest wniosek, wydane przez Pracodawcę lub Urząd Skarbowy,

UWAGA: Rozliczenie na druku PIT, składanym do Urzędu Skarbowego, nie stanowi podstawy do udzielenia bonifikaty!

  • przez emerytów I rencistów: druk PIT-40A lub decyzję o wysokości przyznanej emerytury, za rok poprzedzający rok w którym składany jest wniosek, wydane przez ZUS,

UWAGA: w przypadku dołączenia do wniosku odcinka emerytury lub renty, wymagane jest złożenie oświadczenia, że dochody w pozostałych miesiącach roku nie uległy zmianie.

  • w przypadku oświadczenia o braku dochodu, należy złożyć oświadczenie co do źródeł utrzymania oraz zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego odnośnie braku zaliczek na podatek dochodowy,
  • studenci winni dostarczyć zaświadczenie z uczelni z adnotacją pobierania lub nie pobierania stypendium.

 

Nie przedłożenie żądanych dokumentów spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia, co w konsekwencji oznacza nie przyznanie bonifikaty.

SM WOLA Administracja Osiedla GÓRCE informuje, że załogi MPO Sp. z o. o. od marca 2015r. rejestrują w swoim systemie informatycznym dane o złej jakości segregacji odpadów na terenie Osiedla GÓRCE. W/w informacje przekazywane są do Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu m.st. Warszawy.

W związku z powyższym apelujemy do Państwa o dołożenie wszelkich starań przy segregacji odpadów. Szczególnie prosimy aby odpady suche i szkło opakowaniowe nie były zanieczyszczane odpadami mokrymi, co bardzo obniża poziom wymaganego recyklingu.

 

Brak starannej segregacji będzie skutkował podwyższeniem opłat za wywóz nieczystości.